ئازار 21, 2019

لەزمانی ئاوەوە فێری قسە كردن بووم
بزوتنی ووتە و تاتە تاتی ئەلف وبێی وشەی
ئاوییم بەتەوژمی شەپۆڵە دەھرێكاندا شكان
كە دەم دیتن شێداری چلورەی گەڵا سەوزەكانی
دەشت ودەرم تێنوون لەوشكاییدا زەرد ھەڵگەڕاون
ھەر بەزمانی ئاو دەم خۆێندنەوە
ھەر بەزمانی ئاو دەم دواندن
ھەربەزمانی ئاو دەم ڕواندنەوە
بۆیە دەواری نوتقم لە سێبەری سارای
دڵدا داكوتاند تا ھێرۆگلیفیای وشەم تاساند
ئەو دەم توانیم بدوێم دوواندنێكی ئاویی
ئاخاوتنم دەركەوێ بەشێوەیەكی رەھایی
كە ز مانی ئاخاوتنم بژا
من،و سەدەفەكانی دەم دەریا و
ماسی،ودولفین،ونەورەسە یاخێكان
لە تابلۆیەكی ئاویی
پەنگمان ئەخواردەوە
بۆ جاویدانی سەفەرێك
بۆ بینینی پەنھانی دەوەنێك
بۆگەشتێكی لیماوی
لێوان لێوبێ لەبرسكایی....لە درەوشانەوە
تەژی بێ لە لیتاو لیچی قاقای دەریایی
من،ودەریا،نەورەس،و ماسی،
ئەی خودایە؟
ئەوە! چ ھاودەمیەكی جوانە
كە وا چەم،و دەریا، و كانی
لە پێشوازیمانە
بۆئەوەی ئاشنامان بكا
بە ھەمووچەشنە سەفەرێك
بۆ قایم بوونی بەیداخ
لەیەخەی ھەموو دولبەرێك
بۆ سەفەر .......سەفەر ..........
بۆ خولانەوە...........
بەدەوری مانگ وبەدەوری گەردوون
بەدەوری پەنھان و نوتقی مەفتون
ھەر ئەوانیش !شەكراوی نۆیگەریەكی
تازەیان بەنوتقمدا پژاند
كەوا نەترسێم لە شەوگاری تاریك و تار
ئەگەر چی پرن لەپەنھان
نەترسێم لە ھیچ گەشتێكی دەریایی
چونكە كەزمانم پژا بەڕاڕایی
جۆشان لە ھەناسەم
ھەر دەمێنێ بەقوڵای
ھێزی ھەشت تەبەقی نێو چەمی
شاردراوی دەریایی
بۆیە دوو بەدوو دوواین
دوواندنێك بۆماڵ ئاوایی
تەزی و ساردو تەنك و لێلاوی
لە دواوێستگەی جودایی
بۆمان دەركەوت كەوا
ئێمە بریتی بووین لەئاو
ھەناسە دانمان ئاویی
چاو تروكاندنمان ئاویی
جا چۆن دەبێ بڵێن كەی ئەفسونە ؟
لەمەملەكەتی ئاو یی
شێوەزاری ئاخاوتنمان
نەبێتە ئاخاوتنێكی ئاویی.

© 2017 Hawler